Europa i Unia Europejska
w obliczu nowych wyzwań

W imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami współczesnej Europy.

W trakcie zaplanowanej na 1-2 lutego 2018 r. osiemnastej konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, podjęta zostanie próba wskazania i oceny znaczenia determinantów, a w szczególności obecnych oraz przyszłych zagrożeń dla pokojowego oraz harmonijnego rozwoju Europy, Unii Europejskiej, a także jej państw członkowskich. Na tej podstawie możliwe będzie formułowanie wniosków i prognoz, których realizacja zapewni warunki do wyjścia z kryzysu oraz szybkiego rozwoju w przyszłości. Konferencja będzie zatem płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan i jakość europejskiego życia społecznego w różnych jego wymiarach.

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na język angielski. W programie zaplanowano również panele w języku angielskim i rosyjskim. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.


Zadanie: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku” finansowane jest w ramach umowy 831/P-DUN/2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


WE WSPÓŁPRACY Z