O konferencji

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
w imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Collegium Polonicum w Słubicach oraz Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

GDZIE?

Collegium Polonicum w Słubicach
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

KIEDY?

1-2 lutego 2024 r.


Temat wiodący

Konferencja odbywać się będzie w Collegium Polonicum w Słubicach, które jest wspólnym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Budynek Collegium Polonicum usytuowany jest po polskiej stronie tej granicznej rzeki.

Słubickie spotkanie będzie płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat aktualnych problemów starego kontynentu, a przede wszystkim oceny dotychczasowych rezultatów powiększenia UE o 10 kolejnych państw w roku 2004 r. oraz wpływu tego wydarzenia na rozwój Europy, Unii Europejskiej, a także współpracę tej organizacji z bliższym i dalszym otoczeniem. Rozpoczęta w lutym 2022 r. agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę powoduje konieczność podjęcia próby naukowego spojrzenia także na najbardziej aktualne tematy związane z toczącą się wojną i jej konsekwencjami. W trakcie zaplanowanej na 1-2 lutego 2024 r. już 24. konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, podjęta zostanie próba ukazania m.in.:


 • rezultatów europeizacji systemu politycznego nowych państw członkowskich;
 • efektów modernizacji ich gospodarek;
 • wniosków wynikających z porównania nadziei i obaw społecznych wyrażanych w przeddzień akcesji a obecnego postrzegania integracji europejskiej i UE przez jej obywateli;
 • determinantów ról i znaczenia Unii Europejskiej w gospodarce światowej i współpracy międzynarodowej;
 • perspektyw dalszego poszerzania Unii Europejskiej;
 • determinantów intensyfikacji współpracy UE z jej otoczeniem (m.in. państwa postsowieckie, Bliski Wschód, Afryka Północna);
 • możliwości zachowania starych lub powstania nowych podziałów w Europie i samej UE;


 • wpływu współczesnych kryzysów na bezpieczeństwo państw i obywateli UE w różnych jego wymiarach;
 • nowych ruchów społecznych jako konsekwencji problemów ekonomicznych i pogłębienia zróżnicowania socjalnego społeczeństw;
 • roli środków społecznego przekazu w popularyzacji idei integracji europejskiej, kreowaniu wizerunku organizacji i instytucji europejskich oraz przezwyciężaniu skutków kryzysu;
 • barier i uwarunkowań rozwoju Europy i Unii Europejskiej w obliczu rosnącej konkurencji na rynkach międzynarodowych;
 • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym i instytucjonalnym UE w obliczu nowych zagrożeń oraz związane z tym zadania dla polityków, naukowców, mediów i dziennikarzy.

Ważnym zadaniem konferencji będzie również integracja środowiska naukowego wokół ważnego problemu badawczego, który został określony stałym tematem cyklu konferencji.


Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na języki angielski. W programie zaplanowano również panele w obu tych językach. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

Konferencja będzie przeprowadzona w trybie stacjonarnym. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, do Słubic zapraszamy osoby zaszczepione przeciw Covid-19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej.


 • Dzień "0"

  31 stycznia 2024 r.

 • Od godziny 17:00 w środę mają Państwo możliwość przyjazdu do miejsca zakwaterowania.
  Where
  Miasteczko studenckie UAM w Słubicach, ul. Piłsudskiego 14

 • Dzień I

  1 lutego 2024 r.

 • Dzień II

  2 lutego 2024 r.

Opłaty konferencyjne

W konferencji można wziąć udział w następujący sposób:
 • Dodatkowy nocleg

 • Dodatkowy nocleg (cena za każdą dodatkową noc)
 • 160 PLN
 • REJESTRACJA
 • Udział bierny

 • Sesje
 • 2 noclegi
 • Wyżywienie
 • Uroczysta kolacja
 • 450 PLN
 • REJESTRACJA

Zadanie XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku” finansowane jest z programu „Doskonała Nauka” ze środków Ministra Edukacji Nauki.

Zarejestruj się

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej edycji konferencji.