Konferencja odbędzie się za:

 

O konferencji

W imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Collegium Polonicum w Słubicach, Centrum Doskonałości
im. Jeana Monneta oraz Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk zapraszamy do udziału
w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie
i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

GDZIE?

Collegium Polonicum w Słubicach
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

KIEDY?

23-24 czerwca 2022 r.


Temat wiodący

Konferencja odbywać się będzie w Collegium Polonicum w Słubicach, które jest wspólnym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Budynek Collegium Polonicum usytuowany jest po polskiej stronie tej granicznej rzeki.

Słubickie spotkanie będzie płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat aktualnych problemów starego kontynentu, a przede wszystkim niezmiernie istotnego i aktualnego celu dla mieszkańców Europy jakim jest strategia UE zmierzająca w stronę pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Ważnym tematem konferencji będzie także odbudowa UE oparta na prawach podstawowych i pełnym poszanowaniu praworządności w ramach unijnej wspólnoty wartości. W trakcie zaplanowanej na 23-24 czerwca 2022 r. już 22. konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, podjęta zostanie próba ukazania m.in.:


 • politycznych, gospodarczych i społecznych okoliczności ustanowienia strategii Zielonego Ładu dla Europy;
 • założeń, celów takiej strategii i postulowanych instrumentów jej realizacji;
 • konsekwencji realizacji lub braku realizacji Zielonego Ładu dla Europy, UE, państw członkowskich UE oraz państw położonych w bliższym i dalszym jej otoczeniu;
 • wewnętrznych oraz zewnętrznych politycznych, ekonomicznych, socjalnych, kulturowych, mentalnościowych i innych czynników warunkujących realizację idei kontynentu neutralnego dla klimatu;
 • źródeł i intensywności procesów wpływających na efektywność integracji oraz jakość życia społecznego w różnych jego wymiarach (m.in. problemy z przestrzeganiem wartości UE, kryzys demokracji liberalnej, migracje, problem zadłużenia, pandemia covid-19; rozwój skrajnych ruchów społecznych, zagrożenia klimatyczne itp.);


 • efektów dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania skutków zjawisk kryzysowych;
 • szans i zagrożeń dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu;
 • znaczenia współpracy UE m.in. z USA, Kanadą, Rosją, państwami Azji Centralnej, innymi państwami postsowieckimi, Chinami i Turcją w celu zapewnienia warunków urzeczywistnienia założeń Zielonego Ładu;
 • roli tradycyjnych i nowych środków komunikowania masowego w popularyzacji idei integracji i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych;
 • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym oraz instytucjonalnym UE w celu zwiększenia jej efektywności w przezwyciężaniu skutków zmian klimatu oraz związanych z tym zadań dla polityków, naukowców, mediów, a także dziennikarzy;
 • naukowych kategorii i metod przydatnych do prowadzenia badań w zakresie określonym tematem konferencji.


Ważnym zadaniem konferencji będzie również integracja środowiska naukowego wokół ważnego problemu badawczego, który został określony stałym tematem cyklu konferencji.

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na języki angielski i rosyjski. W programie zaplanowano również panele w obu tych językach. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

UWAGA!

Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, konferencja będzie przeprowadzona w trybie hybrydowym. Osoby zaszczepione przeciw Covid-19 zapraszamy do Słubic, gdzie obrady będą prowadzone
w pomieszczeniach Collegium Polonicum. Natomiast osobom niespełniającym tego warunku lub które nie mogą przybyć do Słubic stworzymy możliwość udziału w wydarzeniu w trybie zdalnym przy pomocy aplikacji Zoom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej.


Opłaty konferencyjne

W konferencji można wziąć udział w następujący sposób:
 • Dodatkowy nocleg

 • Dodatkowy nocleg (80 zł za każdą dodatkową noc)
 • 80 PLN
 • REJESTRACJA
 • Udział z referatem w panelu zdalnym

 • Referat
 • Publikacja
 • Sesje (online)
 • 100 PLN
 • REJESTRACJA

We współpracy z:

Zadanie XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku” finansowane jest z programu „Doskonała Nauka” ze środków Ministra Edukacji Nauki.

Zarejestruj się

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej edycji konferencji.