XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Europa XXI wieku”
Wewnętrzne i zewnętrzne
granice Unii Europejskiej

W imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Unii Europejskiej i jej relacji z bliższym, a także dalszym otoczeniem, w jakim ona działa.

Konferencja będzie płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan i jakość europejskiego życia społecznego w różnych jego postaciach. W trakcie zaplanowanej na 7-8 lutego 2019 r. dziewiętnastej konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, podjęta zostanie próba ukazania m.in.:

  • starych i nowych, wewnętrznych oraz zewnętrznych granic politycznych, ekonomicznych, socjalnych, kulturowych, mentalnościowych i innych, a także ich specyfiki;
  • historycznych i współczesnych czynników determinujących trwanie dotychczasowych granic oraz powstawanie nowych (Brexit, kryzys migracyjny, problem zadłużenia, rozwój skrajnych ruchów społecznych itp.);
  • rezultatów oddziaływania takich granic na kondycję Europy, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich;
  • tendencji w kształtowaniu się granic, sposobów ich przezwyciężenia, a także wpływu na przyszłość procesu integracji europejskiej;
  • efektów dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania europejskich podziałów, m.in. w piętnastoletniej perspektywie poszerzenia UE o Polskę;
  • zagrożeń dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu (m.in. Bliski Wschód, Afryka Północna, obszar państw postsowieckich);
  • znaczenia współpracy UE z jej otoczeniem (m.in. z USA, Kanadą, Rosją, państwami Azji Centralnej, innymi państwami postsowieckimi, Chinami i Turcją) w celu zapewnienia warunków do rozwoju;
  • roli środków społecznego przekazu w popularyzacji idei integracji i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych;
  • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym oraz instytucjonalnym UE w celu zwiększenia jej efektywności w przezwyciężaniu granic oraz związanych z tym zadań dla polityków, naukowców, mediów, a także dziennikarzy;
  • naukowych kategorii i metod przydatnych do prowadzenia badań w zakresie określonym tematem konferencji.

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na język angielski. W programie zaplanowano również panele w języku angielskim i rosyjskim. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach

Prezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg