Formularz zgłoszeniowy

INFORMACJE O OPŁACIE KONFERENCYJNEJ
UWAGA: Nowy numer konta!

Opłata za udział w konferencji wynosi 450 PLN. Obejmuje ona noclegi i wyżywienie w trakcie konferencji oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

Termin wpłat: do dnia 15 stycznia 2019 r.

Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na poniższe dane:

Odbiorca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
W tytule wpłaty wpisując treść: „K00000185” + „nazwisko i imię Uczestnika” (np.: K00000185 Kowalski Jan)

INFORMATION ABOUT THE CENFERENCE FEE

ATTENTION: New account number provided!

Registration fee is 450 PLN / €100. The conference organizers will provide participants with accommodation and refreshments, and an opportunity to publish papers approved for print by reviewers.

Recipient:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań, Poland
Title of the transfer: „K00000185” + „participant’s name” (for example: K00000185 Smith John)
IBAN (account number): PL77109013620000000036017903
BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank name and address:
Bank Zachodni WBK SA
pl. Wolności 15
60-967 Poznań

The conference fee is payable by transfer to the bank account by January 15, 2019.

ZOBACZ DOSTĘPNE PANELE OTWARTE | SEE AVAILABLE SESSIONS

Każdy uczestnik ma możliwość wyboru panelu, którego tematyka – zdaniem osoby zgłaszającej – najbardziej odpowiada tej poruszanej w referacie. W formularzu istnieje możliwość przypisania do jednego z niżej wymienionych paneli:

 1. Przyszłość Europy wielu prędkości
 2. Młodzi Europejczycy, przedsiębiorczość i innowacje – przyszłość rozwoju zrównoważonego UE
 3. Media w Europie
 4. Bezpieczeństwo ekonomiczne w Europie
 5. Uwarunkowania partycypacji obywateli w Europie
 6. Bezpieczeństwo Europy  i Unii Europejskiej w XXI wieku
 7. Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo w Europie
 8. Państwa niemieckojęzyczne wobec aktualnych wyzwań integracji europejskiej
 9. Bezpieczeństwo w Europie w perspektywie lokalnej
 10. Uwarunkowanie polskiej polityki bezpieczeństwa
 11. Bezpieczeństwo energetyczne w EU
 12. Kultury w Europie – między teorią a praktyką
 13. Polityka UE wobec państw trzecich
 14. Społeczny wymiar bezpieczeństwa
 15. Unia Europejska wobec najważniejszych wyzwań
 16. Państwa postradzieckie-UE: społeczno-polityczne mechanizmy współpracy
 17. Uwarunkowania bezpieczeństwa w Republice Federalnej Niemiec
 18. System (nie)bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku
 19. Brexit – determinanty i konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
 20. Kierunki zmian w systemie prawnym i instytucjonalnym
 21. Historyczne uwarunkowania sytuacji w Europie
 22. Społeczno-ekonomiczne warunki życia w Unii Europejskiej
 23. Aktywność kobiet w europejskiej przestrzeni publicznej – nowe wyzwania
 24. Miasto w procesie badań nauki o bezpieczeństwie. Perspektywa krajowa i europejska
 25. Powszechna obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Nowe wyzwania prawno-organizacyjne, technologiczne i edukacyjne –  analiza doświadczeń w Polsce
 26. Europa XXI wieku: świadomość, kontakty dwustronne i współpraca zewnętrzna
 27. Contemporary challenges in EU’s closest neighbourhood: North Africa, Middle East and Central Asia
 28. Electronic forms of political participation and civic involvement in Europe
 29. Динамика изменения внешних и внутренних границ Европейского союза: опыт, решения, сценарии
 30. Inne panele anglojęzyczne
 31. Inne
 32. Udział bez referatu / udział w wydarzeniach równoległych

Organizatorzy nie przewidują możliwości zgłoszenia paneli przez uczestników Konferencji i zastrzegają możliwość umieszczenia referatów w innych panelach, niż sugerowano w zgłoszeniu.

Informujemy, że wszystkie sale obrad wyposażone są w projektory multimedialne i komputery. Każdy uczestnik ma możliwość wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGISTRATION FORM

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР

Imię | First name | Имя

Nazwisko | Surname | Фамилия

Współautor | Co-author | Соавтор

Tak / Yes / Да

Imię i nazwisko współautora | Co-author first name and surname | Адрес электронной почты соавтора

Afiliacja współautora | Co-author affiliation | Университет соавтора

Adres e-mail | Your e-mail | Адрес электронной почты

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy | Scientific degree | Ученая степень и звание

Afiliacja | Affiliation | Университет - Место работы

Telefon kontaktowy | Phone number | Номер телефона

Czy wystawić fakturę? | Do you need an invoice? | Выставлять счёт-фактуру?

Tak / Yes / Да

Dane do faktury (uczelnia/instytucja, adres, numer NIP) | Invoice details (including tax identification number) | Сведения о счете

Adres, na który faktura ma być przesłana | The invoice should be sent to... (address for correspondence) | Aдрес для корреспонденции

Tytuł referatu | Title of the paper | Название статьи

Abstrakt / Abstract | Аннотация

Panel, do którego chciał(a)by Pan(i) dołączyć | The session where you want to be allocated | Секция, в которой Вы хотите принять участие

Noclegi | Accomodation | Проживание

Nocleg 06.02-07.02.2019 / Accommodation February 6, 2019 - February 7, 2019 / Проживание 06.02-07.02.2019
Nocleg 07.02-08.02.2019 / Accommodation February 6, 2019 - February 7, 2019 / Проживание 07.02-08.02.2019

Uwagi (pole nieobowiązkowe) | Remarks | Примечание (необязательное поле)

Zgody (*–konieczne do wyrażenia) | Terms and Conditions (*–required fields)

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji "Europa XXI wieku". Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

*Przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz oświadczam, że został wypełniony wobec mnie obowiązek informacyjny.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w celach marketingowych i reklamowych oraz na otrzymywanie od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zobacz: Klauzula informacyjna nt. przetwarzania danych osobowych.