Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy wypełniać do 22 grudnia 2017 r.

UWAGA! Nowy numer konta!

Opłata za udział w konferencji wynosi 450 PLN. Obejmuje ona noclegi i wyżywienie w trakcie konferencji oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

Termin wpłat: do dnia 12 stycznia 2018 r.

Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na poniższe dane:

Odbiorca: Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
Nr konta: 36 1610 1133 2003 0051 4927 0002
W tytule wpłaty wpisując treść: „Europa21” + „nazwisko i imię Uczestnika” (np.: Europa21 Kowalski Jan)


INFORMATION ABOUT THE CENFERENCE FEE

ATTENTION: New account number provided!

Registration fee is 450 PLN / €100. The conference organizers will provide participants with accommodation and refreshments, and an opportunity to publish papers approved for print by reviewers.

Recipient: Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Address: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
Title of the transfer: „Europa21” + „participant’s name” (for example: Europa21 Smith John)
IBAN (account number): PL36161011332003005149270002
BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank name and address:
SGB-Bank SA
ul. Mielzynskiego 22
61-725 Poznan

The conference fee is payable by transfer to the bank account by January 12, 2018.


Każdy uczestnik ma możliwość wyboru panelu, którego tematyka – zdaniem osoby zgłaszającej – najbardziej odpowiada tematyce poruszanej w referacie. W formularzu istnieje możliwość przypisania do jednego z niżej wymienionych paneli:

 1. Przyszłość Europy wielu prędkości
 2. Europa socjalna a wzrost gospodarczy – wymiary funkcjonalne i normatywne
 3. Media w Europie
 4. Bezpieczeństwo ekonomiczne w Europie
 5. Uwarunkowania partycypacji obywateli w Europie
 6. Bezpieczeństwo Europy  i Unii Europejskiej w XXI wieku
 7. Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo w Europie
 8. Państwa niemieckojęzyczne wobec aktualnych wyzwań integracji europejskiej
 9. Bezpieczeństwo w Europie w perspektywie lokalnej
 10. Uwarunkowanie polskiej polityki bezpieczeństwa
 11. Bezpieczeństwo energetyczne w EU
 12. Kultury w Europie – między teorią a praktyką
 13. Polityka UE wobec państw trzecich
 14. Społeczny wymiar bezpieczeństwa
 15. Unia Europejska wobec najważniejszych wyzwań
 16. Państwa postradzieckie-UE: społeczno-polityczne mechanizmy współpracy
 17. Uwarunkowania bezpieczeństwa w Republice Federalnej Niemiec
 18. System (nie)bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku
 19. Brexit – determinanty i konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
 20. Kierunki zmian w systemie prawnym i instytucjonalnym
 21. Historyczne uwarunkowania sytuacji w Europie
 22. Społeczno-ekonomiczne warunki życia w Unii Europejskiej
 23. Aktywność kobiet w europejskiej przestrzeni publicznej – nowe wyzwania
 24. Old borders – new challenges, new borders – old challenges. De-bordering and re-bordering  in contemporary Europe
 25. Panele anglojęzyczne
 26. Panele rosyjskojęzyczne
 27. Inne

Organizatorzy nie przewidują możliwości zgłoszenia paneli przez uczestników Konferencji i zastrzegają możliwość umieszczenia referatów w innych, niż sugerowano w zgłoszeniu, panelach.

Informujemy, że wszystkie sale obrad wyposażone są w projektory multimedialne i komputery. Każdy uczestnik ma możliwość wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGISTRATION FORM
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР

Imię | First name | Имя

Nazwisko | Surname | Фамилия

Współautor | Co-author | Соавтор

Tak / Yes / Да

Imię i nazwisko współautora | Co-author first name and surname | Адрес электронной почты соавтора

Afiliacja współautora | Co-author affiliation | Университет соавтора

Adres e-mail | Your e-mail | Адрес электронной почты

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy | Scientific degree | Ученая степень и звание

Afiliacja | Affiliation | Университет - Место работы

Telefon kontaktowy | Phone number | Номер телефона

Czy wystawić fakturę? | Do you need an invoice? | Выставлять счёт-фактуру?

Tak / Yes / Да

Dane do faktury (uczelnia/instytucja, adres, numer NIP) | Invoice details (including tax identification number) | Сведения о счете

Adres, na który faktura ma być przesłana | The invoice should be sent to... (address for correspondence) | Aдрес для корреспонденции

Tytuł referatu | Title of the paper | Название статьи

Abstrakt / Abstract | Аннотация

Panel, do którego chciał(a)by Pan(i) dołączyć | The session where you want to be allocated | Секция, в которой Вы хотите принять участие

Noclegi | Accomodation | Проживание

Nocleg 31.01-1.02.2018 / Accommodation January 31, 2018 - February 1, 2018 / Проживание 31.01-1.02.2018
Nocleg 1.02-2.02.2018 / Accommodation February 1, 2018 - February 2, 2018 / Проживание 1.02-2.02.2018

Uwagi (pole nieobowiązkowe) | Other comments | Примечание (необязательное поле)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu w celach związanych z organizacją konferencji "Europa XXI wieku".