Cele konferencji

W szczególności celem konferencji jest podjęcie próby ukazania m.in.:

 • dzisiejszego pojmowania naukowych kategorii i metod przydatnych do prowadzenia badań w zakresie określonym tematem konferencji;
 • historycznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań sytuacji, w jakiej znalazła się Europa i UE (Brexit, kryzys migracyjny, problem zadłużenia, rozwój skrajnych ruchów społecznych itp.);
 • rezultatów dotychczasowej polityki UE w zakresie zapewniania bezpieczeństwa jej obywatelom
  i państwom członkowskim w różnych jego wymiarach;
 • zagrożeń dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu (Bliski Wschód, Afryka Północna, obszar państw postsowieckich);
 • znaczenia współpracy UE z jej otoczeniem (m.in. z USA, Kanadą, Rosją, państwami Azji Centralnej, innymi państwami postsowieckimi, Chinami i Turcją) w celu zapewnienia warunków do rozwoju;
 • intensywności i znaczenia starych oraz nowych podziałów w Europie, a także w samej UE;
 • roli środków społecznego przekazu w popularyzacji idei integracji i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych;
 • roli organizacji międzynarodowych w zapewnianiu bezpieczeństwa w Europie i jej otoczeniu;
 • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym i instytucjonalnym UE w obliczu nowych wyzwań oraz związanych z tym zadań dla polityków, naukowców, mediów i dziennikarzy.